תנאי שימוש באתר ומדיניות הפרטיות

שלום רב,
ברוכים הבאים לאתר האינטרנט גדולים מהחיים (להלן: “האתר“).
האתר מנוהל ומתופעל על ידי עמותת גדולים מהחיים (להלן: “העמותה“), ומספק למשתמש בו תכנים ומידע בקשר ל ופעילותיה, וכן אפשרות ליטול חלק בפעילויות ה ולבצע תרומה.
מטרת העמותה הינה שיפור איכות חייהם ורווחתם של ילדים חולי סרטן המאושפזים בבתי חולים במדינת ישראל  וזאת ללא הבדל מין, דת, גזע או לאום. העמותה פועלת הן לחיזוק המערך הרפואי והן בתוכניות לתמיכה סוציאלית, פסיכולוגית ופארה רפואית בישראל וזאת בשלושה מימדים: (1) הילד החולה ובני משפחתו; (2) בתי החולים; (3) ברמה הקהילתית, הציבורית והלאומית.

תנאי השימוש באתר ומדיניות הפרטיות, מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

אהסכמה לתנאי השימוש באתר
השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש שלהלן. הנך מתבקש לקרוא תנאים אלה בעיון ובקפידה. למען הסר ספק, יודגש, כי כניסה לאתר ושימוש בו ו/או בתכניו, מעידים על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או מקצתם, הרי שאינך רשאי לעשות שימוש באתר זה.

אין להשתמש באתר ובתכניו באופן הנוגד את תנאי השימוש שלהלן ו/או באופן שלא הותר בתנאי השימוש במפורש, אלא אם התקבלה לכך הסכמה מפורשת של העמותה מראש ובכתב.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר, תנאים אלה יחולו על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

העמותה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת את תנאי השימוש באתר ואת מדיניות הפרטיות והמשתמש ידאג להתעדכן בתנאים המעודכנים מעת לעת.

בהשימוש באתר
השימוש באתר יעשה על פי ההוראות, כדלקמן:

 1. חל איסור מוחלט להתחזות לאדם ו/או גוף כלשהו ו/או לשדר בכל דרך שהיא כל חומר שקרי ו/או מטעה. העמותה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להשעות, לבטל ו/או לסרב לספק איזה מן השירותים הניתנים על ידה בכל מקרה של אספקת מידע ו/או חשד לאספקת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות העמותה על פי כל דין.
 2. הפרעה בכל דרך שהיא לפעילות האתר, אסורה בהחלט.
 3. אין לבצע כל שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מרכיבי האתר.
 4. חל איסור מוחלט להפיץ “דואר זבל” (spam) ו/או לגרום ל”הצפה” של שרתי האתר בכל דרך אחרת.
 5. אין להציג את תכני האתר בכל דרך שהיא באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת- המשנה את עיצוב האתר או מחסיר ממנו תוכן כלשהו, ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
 6. אין להטעין ו/או לשדר ו/או להפיץ בכל דרך שהיא, כל חומר המכיל כל סוג של וירוס או תוכנה ‘זדונית’ ו/או קוד מחשב, המיועד להרוס, להפריע, להטריד ו/או להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה המשמשים את העמותה לצורך הפעלת האתר ו/או משתמשי האתר.
 7. חל איסור מוחלט על השימוש בכל יישום מחשב ו/או תוכנה ו/או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robotsוכדומה, אשר מטרתה חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. יודגש, כי אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
 8. חל איסור מוחלט לפגוע ו/או להפר בכל דרך שהיא את זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר. כמו כן, אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו באתר ללא קבלת הסכמת העמותה מראש ובכתב.
 9. חל איסור מוחלט לעשות שימוש באתר ו/או בכל חלק ממנו במסגרת(frame) אתר אחר, ו/או כחלק (mirror) מאתר אחר, ללא קבלת אישור העמותה לכך מראש ובכתב.
 10. חל איסור מוחלט על איסוף מידע ביחס למשתמשי האתר, לרבות, מכירה, הפצה ו/או עשיית שימוש מסחרי במידע הקיים באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אחר.
 11. חל איסור מוחלט לבצע כל קישור לאתר מאתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות ו/או להפליה פסולה ו/או המנוגדים לחוק ו/או שפרסומם מנוגד לחוק ו/או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
 12. אין לבצע קישור לתכנים מהאתר שאינם דף הבית של האתר (‘קישור עמוק’). אין להציג ו/או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר.
 13. העמותה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה ו/או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. המשתמש באתר נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור ו/או הצגה ו/או פרסום של התכנים, ומתחייב לשפות את העמותה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך. הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש.

גאחריות העמותה
העמותה משתדלת ועושה מאמצים שהמידע והתכנים המוצגים באתר יהיו מדויקים. אולם, על אף מאמצים אלה, ייתכנו שיבושים ואי דיוקים בין היתר, עקב תקלות טכניות, טעויות אנוש ו/או מעשים/מחדלים של צדדים שלישיים. מובהר בזאת, כי העמותה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים המוצגים באתר ו/או בכל מכשיר בהם תכנים אלה מופיעים, בין אם מקור התכנים בעמותה או בצדדים שלישיים או במשתמשי האתר. העמותה לא תישא בכל אחריות ביחס לתוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים באתר. כמו כן, העמותה לא תהיה אחראית לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות עקיפות ו/או ישירות שיגרמו למשתמש באתר ו/או לרכושו ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ובמידע המתפרסם באתר.

זאת ועוד, מומלץ לנהוג בזהירות רבה בקשר עם התכנים המתפרסמים באתר, ובעיקר מידע מקצועי הניתן על ידי מומחים. על המשתמש מוטלת האחריות והחובה לפנות למקורות מידע נוספים בטרם ביצוע כל פעולה בהסתמך על התכנים המפורסמים באתר. במקרים בהם מפרסמת העמותה מידע שימושי, יהא על המשתמש ליצור קשר ישירות עם צד ג’ הרלוונטי לצורך אימות המידע. יובהר, כי פרסום מידע מכל מין וסוג אינו מהווה עצה מקצועית ולעיתים התוכן ו/או המידע המוצגים באתר משקפים גישה או דעה אישית מסוימת של הכותב. העמותה אינה אחראית לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות ו/או עקיפות שעלולים להיגרם למשתמשי האתר ו/או לצד שלישי כלשהו. כמו כן, משתמשי האתר מתחייבים כי לא תהיה להם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי העמותה בגין האמור לעיל. השימוש באתר ייעשה על אחריותו של המשתמש הבלעדית בלבד.

דקניין רוחני
זכויות היוצרים ביחס לאתר, לרבות עיצובו ו/או סימניו המסחריים ו/או כל פעולה אחרת הייחודית והבלעדית לעמותה, שמורים לעמותה. אין להעתיק ו/או לפרסם את דפי האתר ו/או לבצע בהם ו/או במידע ובתכנים שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, וזאת ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של העמותה. חל איסור מוחלט להכניס באתר שינויים ו/או להעתיק ו/או להפיץ ו/או לשדר ו/או להציג בפומבי ו/או לבצע בפומבי ו/או לשכפל ו/או לעבד ו/או ליצור יצירות נגזרות ו/או לפרסם למכור ו/או להשכיר ו/או למסור לצד שלישי, בין אם במישרין ובין בעקיפין, כל חלק מן האתר בכל דרך ו/או אמצעי בין אם אמצעים אלקטרוניים ו/או מכאניים ו/או אופטיים ו/או אמצעי צילום ו/או הקלטה ו/או בכל אמצעי ודרך אחרת בלא קבלת הסכמתה של העמותה מראש ובכתב ו/או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין.

כל המידע המופיע באתר, נמצא בבעלותה הבלעדית של העמותה ו/או של צד שלישי, שהרשה לעמותה להשתמש בו ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה כהקניית רישיון כלשהו ו/או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של העמותה ו/או של צדדים שלישיים, לפי העניין.

מסירתם של תכנים על ידי משתמשי האתר למטרת פרסומם באתר, מהווה אישור בעצם מסירתם לפרסום, משתמש האתר מוסר התוכן מצהיר, כי הינו בעל כל הזכויות בתוכן האמור, וכי משתמש האתר מוסר התוכן הינו בעל ההרשאה המתאימה, וכן רשאי למסור התוכן לפרסום ולהעניק זכויות שימוש בתוכן האמור. יודגש, כי מסירתם של תכנים לפרסום מקנה לעמותה רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לשווק ו/או למסור לציבור ו/או לעבד ו/או לערוך ו/או לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך, לפי שיקול  דעתה הבלעדי, באתר ו/או בדפוס ו/או במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, וללא צורך בקבלת הרשאה נוספת כלשהי.

המדיניות הפרטיות
לצורך רישום לשירותים באתר ייתכן ומשתמשי האתר ידרשו למסור מספר פרטי מידע, לרבות מידע אישי אודות משתמש האתר. למען הסר ספק, פרטים אלה יכול שיכללו, בין היתר, את שמו המלא של המשתמש, כתובת מגוריו, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ופרטים נוספים (להלן: המידע האישי). השדות, שחובה למלא, יסומנו באופן מפורש. יודגש, כי מבלי שימסרו הנתונים המתבקשים, לרבות מידע אישי, בשדות החובה לא יוכל משתמש האתר להירשם לשירותים הטעונים רישום. יודגש, כי על משתמש האתר למסור פרטים נכונים, מדויקים ומלאים בלבד. במילוי פרטים אלה, משתמש האתר מאשר את נכונות הפרטים שמסר, וזאת מבלי לגרוע מסמכות העמותה ו/או מי מטעמה, לדרוש את חידוש הרישום ו/או שינוי ו/או מחיקה ו/או הוספת פרטים לפי שיקול דעתה הבלעדי. בעת השימוש באתר יכול שייאסף מידע על משתמשי האתר, בין היתר, מידע על מנהגי משתמשי האתר, מידע ו/או פרסומות ו/או הצעות ו/או שירותים שעניינו את משתמשי האתר, העמוד בו צפו, מיקומם ו/או מיקום אמצעי התקשרות באמצעותו התחברו משתמשי האתר לאתר ועוד. יודגש, כי משתמש האתר מוסר לעמותה ו/או למי מטעמה את המידע המזהה את משתמשי האתר באופן אישי ביודעין ובנפש חפצה. כמו כן, העמותה ו/או מי מטעמה שומרת לעצמה את הזכות להעביר לידי צד ג’ מידע סטטיסטי, לרבות מידע סטטיסטי מצטבר אודות משתמשי האתר ונוהגיהם.

העמותה עושה מאמצים על מנת לשמור על המידע שנמסר לה על ידי משתמשי האתר, תוך נקיטת אמצעים שמתפקידם לשמור על אבטחת המידע האישי ועל פרטיות משתמשי האתר. עם זאת, על אף שאמצעים אלו מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי העמותה ו/או מי מטעמה, הרי שאין בהם בטחון מוחלט. לפיכך, העמותה אינה מתחייבת כי שירותי האתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם ו/או למידע המצוי ו/או שהוזן באתר העמותה.

העמותה רשאית לשנות מעת לעת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, את הוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו תשנה העמותה את הוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, באופן הנוגע לשימוש במידע האישי שנמסר על ידי משתמשי האתר, תודיע על כך העמותה על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר, וכן תפרסם העמותה את תנאי השימוש ומדניות הפרטיות המכילים את השינוי האמור.

ותקנון רכישת מוצרים; חנות מקוונת; מדיניות החזרות
החנות המקוונת הינה אתר אלקטרוני למכירת מוצרי העמותה ו/או מוצרים של צדדי ג’ הפועלים בשיתוף פעולה עם העמותה (להלן: “המוצרים“). למען הסר ספק, ההכנסות ממכירת המוצרים מהוות תרומה לפעילויות העמותה. בהיות משתמש האתר מבצע הזמנה, הן באמצעות החנות המקוונת והן באמצעות עסקה טלפונית (בטלפון: 03-6195977 או 6144 *), של המוצרים המוצעים למכירה באתר, מסכים משתמש האתר לתנאי תקנון זה ובכללם גם לתנאי תקנון החנות המקוונת (להלן: “ההזמנה“).

רכישת המוצרים בחנות המקוונת ו/או באמצעות עסקה טלפונית, יתאפשר בכפוף למילוי התנאים המצטברים שלהלן:

 1. משתמש האתר הינו בגיר (בן 18 ומעלה) או תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל.
 2. משתמש האתר מסר, בעת ביצוע ההזמנה, פרטים של תא דואר אלקטרוני פעיל. המשתמש האתר מצהיר כי עם מסירת כתובת הדואר האלקטרוני, הוא מאשר משלוח הודעות על ידי העמותה ו/או מי מטעמה בקשר עם ביצוע הזמנות בהתאם לפרטים שנמסרו על ידי משתמש האתר.
 3. למען הסר ספק, משלוח הודעת דואר אלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה כלשהי.
 4. ביצוע ההזמנה יתבצע על ידי כרטיס אשראי בלבד.
 5. השימוש בכרטיס אשראי בעת ביצוע ההזמנה יתבצע אך ורק על ידי בעל כרטיס האשראי (ובאם המדובר בתאגיד- כרטיס השייך לתאגיד ומשתמש האתר הינו מורשה על פי כל דין ו/או הסכם עם התאגיד ו/או מנפיק כרטיס האשראי לבצע את ההזמנה בסכום העסקה הרלוונטי).
 6. כרטיס האשראי בו מבוצעת ההזמנה יהא בר תוקף, והונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות, וחברת האשראי אישרה את ביצוע ההזמנה.
 7. המען אליו יש לספק את המוצרים הינו בישראל, ונמצא במפה העדכנית של אזורי החלוקה של חברת השליחויות (נכון למועד ביצוע המשלוח).
 8. בעת ביצוע ההזמנה, יידרש משתמש האתר להזין במקומות המבוקשים, את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מספר תעודת זהות (שם ומספר חברה – בהתאמה), טלפון, כתובת, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי תשלום. ייתכן שיהיה צורך בהזנת פרטים נוספים, כמופיע באתר. משתמש האתר מאשר כי הפרטים שהוזנו לצורך ביצוע ההזמנה הינם נכונים, מלאים ומדויקים, והוא מסכים כי מסירת הפרטים האישיים לצורך ביצוע ההזמנה נעשית על פי רצונו ובהסכמתו (ואם המדובר בתאגיד- בהרשאת התאגיד).
 9. ככל שהפרטים שיימסרו יהיו שגויים או לא מדויקים, העמותה לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.
 10. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית, וכי נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לעמותה בשל כך.
 11. מכירת המוצרים במשלוח הינה בהתאם לכמויות הרשומות בפרוט כל מוצר
 12. מכירת המוצרים הינה מכירה במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי (מכירה רגילה). במקרה שלאחר מכירה של מוצר התברר כי המוצר אזל, תודיע על כך העמותה למשתמש האתר תוך 3 ימי עסקים ותאפשר למשתמש האתר לבחור בין הזמנת מוצר חלופי או ביטול העסקה.
 13. לאחר ביצוע ההזמנה תבדוק העמותה ו/או מי מטעמה את פרטי כרטיס האשראי עם חברת האשראי המתאימה ועם קבלת אישורה של חברת האשראי, תישלח למשתמש האתר הודעת דואר אלקטרוני, בהתאם לפרטים שנמסרו בעת ביצוע ההזמנה.
 14. יובהר ויודגש כי העסקה תהיה ברת תוקף רק לאחר שהעמותה ו/או מי מטעמה תקבל את אישור חברת האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלים המוסכמים בינה לבין חברת האשראי הרלוונטית, ובכפוף להימצאות המוצר במלאי; ככל שהעסקה לא תאושר על ידי חברת האשראי תוצג הודעה למשתמש האתר, במקרה כזה יראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה.
 15. מועדי המשלוח של ההזמנה ייחשבו רק החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.
 16. משתמש האתר מסכים כי הקבלות/חשבוניות מס וכל מסמך ממוחשב אחר יומצאו לידי על פי כתובת הדואר האלקטרוני שמסר בעת ביצוע ההזמנה.
 17. העמותה ו/או מי מטעמה תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר לכתובת בישראל שיציין משתמש האתר בעת ההזמנה.
 18. שירותי השילוח יהיו באמצעות חברת שליחויות.
 19. העמותה תפעל על מנת לספק את המוצרים על פי התנאים הנקובים ומחירי המשלוח הנקובים באתר בעת ביצוע ההזמנה.
 20. התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור המוצרים. התשלום עבור המשלוח לא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא.
 21. מועד אספקת המוצרים הינו בהתאם לתקנון חברת השליחויות הרלוונטית, כאשר תחילת ספירת ימי האספקה הינו החל מיום קבלת אישור חברת האשראי לעסקה.
 22. העמותה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדויקים ומלאים שנמסרו על ידי משתמש האתר בעת ביצוע ההזמנה. העמותה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות, השבתות וכו’.
 23. למשתמש האתר האפשרות לאיסוף עצמי של המוצרים ממשרדי העמותה הממוקמים ברחוב כורזין 1 בגבעתיים, לאחר תיאום מראש מול משרדי העמותה.
 24. משתמש האתר יהא רשאי לבטל את העסקה, למעט באם מדובר במוצר בהזמנה אישית או מוצרי מזון, וזאת בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“) והתקנות מכוחו.
 25. ביטול של עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב לעמותה לכתובת הדואר האלקטרוני של העמותה המצוין מטה. לאחר קבלת ההודעה בדבר ביטול העסקה כאמור לעיל, העמותה תחזיר למשתמש האתר, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את מחיר המוצר הנקוב בהזמנה ששולם על ידו.
 26. במידה ומשתמש האתר קיבל לידיו את המוצר, בטרם העסקה בוטלה על ידו, ידאג משתמש האתר להחזרת המוצר לעמותה ו/או למי מטעמה, על חשבונו של משתמש האתר, בהתאם לפרטים שיימסרו לו. המוצר יוחזר כשהוא שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא, באריזתו המקורית.
 27. החזרת המוצר וביטול ההזמנה כפופה לכך שהמוצר תקין ולא נעשה בו כל שימוש.
 28. המזמין מצהיר כי ידוע לו שלא ניתן לבטל את העסקה או להחזיר את המוצרים בהיותם מוצרי מזון, וזאת בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 ולתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010.
 29. יודגש, כי העמותה ו/או מי מטעמה תהא רשאית לבטל עסקה כולה או חלקה במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצרים ובין אם בתיאור המוצרים (יודגש, כי תמונות המוצרים נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל); במקרה של כוח עליון, פעילות מלחמתית ו/או אירועי איבה המונעים את המשך ביצוע העסקה; אם יתברר לעמותה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או מי מטעמו;
 30. במידה ויגרמו אירועים שאינם בשליטת העמותה אשר יעכבו ו/או ימנעו את קיום העסקה באופן חלקי או מלא, רשאית העמותה לבטל את ההתקשרות עם משתמש האתר כולה ו/או חלקה.
 31. הודעה על ביטול ההזמנה תימסר למשתמש האתר בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין משתמש האתר בעת ביצוע ההזמנה. במקרה זה, תבוטל ההזמנה והעמותה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של משתמש האתר ו/או תשיב למשתמש האתר כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם, ולא תהיה למשתמש האתר כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי העמותה ו/או מי מטעמה בגין ביטול ההזמנה כאמור. משתמש האתר יהיה רשאי לבטל ההזמנה רק במקרים הקבועים לכך בדין, ובמתן הודעה מראש בכתב. במקרה של ביטול ההזמנה על ידי משתמש האתר (ככל ומשתמש האתר רשאי לבטל ההזמנה על פי הוראות הדין), לא יחויב משתמש האתר אלא בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם.
 32. בכל מקרה של החזרה, החלפה ו/או ביטול, דמי המשלוח לא יוחזרו.
 33. העמותה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש האתר ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש ו/או הזמנה ו/או ביצוע עסקה שלא על פי תקנון זה.

זמסירת מידע לצד ג
העמותה תמנע, ככל האפשר, מהעברת מידע ופרטים אישיים של משתמשי האתר לצדדים שלישיים (ככל שמידע ופרטים אלה מזהים את משתמש האתר באופן אישי), אלא במקרים שלהלן:

 1. כאשר התקבל באתר העמותה, מידע אודות משתמש האתר אשר מפורסם על ידו ביוזמתו.
 2. באם העמותה תמצא, כי פעולותיו של משתמש האתר מפרות את תנאי השימוש ו/או במידה וימצא, כי פעולות משתמש האתר מנוגדות לדין ו/או בגדר תרמית ו/או מהוות ניסיון לבצע פעולות כאלה, תהא העמותה רשאית למסור כל מידע לפי הנדרש.
 3. אם יתקבל בידי העמותה ו/או למי מטעמה צו שיפוטי המורה על מסירת המידע כאמור לצד שלישי.
 4. העמותה תוכל לעשות שימוש בכל מידע אשר ברשותה, בכל מחלוקת ו/או טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או בהליך משפטי אחר (במידה ויתקיים), בין משתמש האתר ו/או מי מטעמו לבין העמותה ו/או מי מטעמה.
 5. בכל מקרה שהעמותה תסבור, כי יש במסירת המידע כדי למנוע נזק לגוף ו/או לרכוש מכל מן וסוג שהוא.
 6. בעת שמשתמש האתר ייקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות לעמותה ולצד שלישי המוצגות באתר העמותה.
 7. במידה והעמותה תעביר את פעילותה ו/או תתמזג עם גוף אחר, תהא זכאית העמותה להעביר ו/או להעתיק את מלוא המידע שנאגר באתר למוסד אחר, ולפי שיקול דעתה. כן תהא זכאית העמותה להעביר ו/או להעתיק למוסד החדש כל מידע אישי וסטטיסטי אודות משתמשי האתר, ובלבד שהמוסד החדש יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

חשימוש בקבצי  Cookies, בקישורים ובהפניות
לצורך זיהוי יעיל ומהיר של משתמשי האתר, מבצע האתר שימוש בקבצי Cookies. בעזרת קבצי ה Cookies אוספת העמותה נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ואימות פרטים לצרכי אבטחת מידע. המידע המצוי על קבצי ה- Cookies הינו מוצפן והעמותה נוקטת במידע זה בזהירות כך שרק היא ו/או מי מטעמה יכולים לקרוא ולהבין את המידע המצוי על קבצי ה Cookies. משתמש האתר נותן את רשותו לעמותה להשתמש בקבצי Cookies באמצעות מחשבו, וכן להשתמש במידע האגור בקבצי ה  Cookies ולזהות את משתמש האתר בהתאם לכך. במידה ומשתמש האתר אינו מעוניין לקבל קבצי Cookies, יוכל משתמש האתר להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן בו הוא מבצע שימוש.  כמו כן, באפשרותו של משתמש האתר למחוק את קבצי ה Cookies ממחשבו בכל רגע נתון. אולם, ייתכן ונטרול השימוש ו/או מחיקת קבצי ה Cookies יגרום לכך שלא תהיה אפשרות שימוש בחלק מהשירותים באתר.

זאת ועוד, ייתכן ויופיעו בפני משתמש האתר קישורים ו/או הפניות ו/או פרסומות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/או לארגונים ו/או לחברות אחרים (להלן: תכני צדדי ג’). תכני צדדי ג’ אינם מתפרסמים על ידי העמותה ו/או מטעמה והעמותה איננה שולטת ו/או מפקחת עליהם. מובהר, כי הימצאותו של קישור לאתר צד ג’ ו/או הפנייה כאמור באתר העמותה, אינו מעיד על הסכמת העמותה לתוכנו ואינו מלמד כי תוכן אתר צד ג’ המקושר הינו מהימן, וכי המידע אשר יימסר על ידו הינו מלא ו/או עדכני. העמותה לא תהא אחראית לתכני אתרי צדדי ג’ אליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם. העמותה שומרת לעצמה הזכות להסיר מאתר העמותה קישורים ו/או להימנע מהוספת קישורים ו/או הפניות לאתרי צדדי ג’ לפי שיקול דעתה הבלעדי. כל התקשרות כלשהי בין משתמש האתר לבין צדדי ג’ הנה באחריותו של משתמש האתר ובאחריות צד ג’ הרלוונטי בלבד. למען הסר ספק, לעמותה לא תהא כל אחריות בקשר עם התקשרות כאמור ולא תהא חייבת בכל נזק, בין במישרין ובין בעקיפין שיגרם, ככל ושיגרם, כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על תכני צדדי ג’ מכל סוג שהוא, המופיעים באתר העמותה.

טשיפוי
משתמש האתר מתחייב בזאת לשפות את העמותה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או כל מי מטעמה בגין כל דרישה ו/או תביעה ו/או נזק ו/או הפסד ו/או אבדן רווח ו/או תשלום ו/או הוצאה שייגרמו למי מהם, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות שכ”ט עו”ד והוצאות משפט, וזאת עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק על ידי משתמש האתר ו/או תביעה ו/או דרישת צד ג’ כלשהו, לרבות אך לא רק, כתוצאה מתכנים שמסר משתמש האתר ו/או כתוצאה מקישורים שביצע משתמש האתר.

יכללי
העמותה רשאית לסגור את האתר ולשנות את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו מעת לעת ובכל שזמן, וזאת ללא צורך בהודעה מראש. למשתמש האתר ו/או לכל מי מטעמו לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי העמותה בקשר לכך או בקשר לתקלות שיהיו באתר כתוצאה מביצוע השינויים האמורים. העמותה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי המשתמש ו/או נזקים ו/או קלקולים ו/או תקלות ו/או כשלים בחומרה ו/או כשלים תוכנה ו/או בקווי התקשורת אצל העמותה ו/או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והעמותה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר ו/או עקיף, בין היתר, עבור עגמת נפש וכיו”ב שייגרמו למשתמש האתר ו/או למי מטעמו ו/או לרכושו עקב כך. מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות העמותה על פי כל דין, העמותה ו/או מי מטעמה תהא רשאית לחדול את השימוש של מי ממשתמשי האתר אם לא יעמוד במי מתנאי שימוש אלו, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של העמותה ו/או מי מטעמה.

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

צור קשר
במידה ומי ממשתמשי האתר סבור, כי פורסם באתר תוכן הפוגע בו, ניתן ליצור קשר עם מפעילי האתר בפרטי הקשר, כדלקמן:
עמותת גדולים מהחיים, רחוב כורזין 1 גבעתיים
טלפון: 03-6195977; פקס: 03-6195967
דוא”ל: [email protected]

 

לא משאירים אותם לבד עם הסרטן!
דילוג לתוכן